Nou impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra - Creand
Vés al contingut

Nou impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

En un article previ vàrem tractar la nova imposició directa que afectava la transmissió d’immobles a Andorra a partir de l’1 de gener de 2024.

Avui tractarem la nova imposició, en aquest cas indirecta, que afectarà la majoria de les operacions immobiliàries realitzades per o en favor d’inversors estrangers.

En primer lloc, la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, aplicable des del 29 de febrer de 2024, crea un nou impost als inversors estrangers en les operacions immobiliàries a Andorra i que oscil·larà entre el 3 i el 10% del valor real de l’immoble o la transacció assimilable (societats amb immobles a Andorra). El tipus de tributació aplicable dependrà del nombre d’immobles o del tipus l’operador en el mercat immobiliari.

En segon lloc, algunes operacions queden exemptes del nou impost, com el cas de donacions entre certs familiars, herències, aportacions a societats familiars, dissolucions del règim econòmic matrimonial per divorci, entregues per extinció de deutes, on s’inclouen les adjudicacions per finançaments no exclusius d’entitats andorranes. Així mateix, també en queda exempta la inversió per un negoci no promotor que es mantingui deu anys i generi llocs de treball. Finament, s’introdueix una bonificació del 90% de l’impost si l’adquisició immobiliària va destinada al lloguer d’habitatge habitual per un període mínim de deu anys.

En tercer lloc, en la definició d’inversor estranger, que s’incorpora així mateix en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’inclou, entre altres, els nacionals andorrans que no resideixen a Andorra així com les persones físiques, suposem estrangeres, residents al Principat amb menys de tres anys de residència ininterrompuda.

A més, tenint en compte que estaríem parlant d’immobles adquirits a partir del 29 de febrer de 2024, la qualificació sobrevinguda com a inversió estrangera comportarà l’obligació de declaració al Registre d’Inversions Estrangeres i la liquidació del nou impost que correspongui.

En quart lloc, el nou impost no afectarà aquelles sol·licituds d’inversions estrangeres presentades abans de l’entrada en vigor (23 de setembre de 2023) de la Llei 16/2023, del 7 de setembre, de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles a Andorra. Tampoc quedaran subjectes al nou impost aquelles inversions estrangeres quan s’acrediti que abans del 5 setembre de 2023 hi havia un acord de voluntats en relació amb la compravenda d’un immoble i una transacció econòmica associada. I, finalment, tampoc quedaran subjectes al nou impost les promocions urbanístiques i immobiliàries si s’acredita que abans del 5 de setembre de 2023 havien presentat la sol·licitud de la llicència d’obres o d’edificació.

Com a darrer punt, des d’una vessant procedimental s’ha de tenir en compte la necessitat de fer un pagament a compte de l’impost pel valor declarat amb caràcter previ a la resolució favorable d’inversió estrangera. Addicionalment, i abans de l’escriptura d’adquisició, s’haurà d’acreditar davant la Notaria la liquidació i el pagament del deute tributari final atenent al valor real de l’adquisició. A més, es crea una taxa de 300 euros per sol·licitud d’inversió estrangera que es merita en el moment de la sol·licitud. Per acabar, cal destacar que si abans l’administració disposava d’un període d’un mes per resoldre la sol·licitud d’inversió estrangera i en cas de silenci aquest era positiu, ara el termini per resoldre s’amplia fins a dos mesos (es pot prorrogar un mes més) i, en cas de silenci, s’entén que és negatiu.

Com es pot veure, aquesta nova figura tributària, que s’endinsa en el sistema fiscal andorrà amb total autonomia, requerirà certs aclariments per donar resposta a la variada casuística a la qual haurà de fer front.

Publicat al Diari d’Andorra, 13.03.24

CreandExperts
CreandValor