El capital risc, una alternativa per diversificar les carteres d’inversió - Creand
Vés al contingut

El capital risc, una alternativa per diversificar les carteres d’inversió

En els últims anys hem anat veient l’interès que desperten en els inversors els productes d’inversió alternativa i capital risc. Han entrat a formar part de les vies per a la planificació patrimonial, que han evolucionat per incorporar aquestes estratègies, més en consonància amb el panorama actual, i han deixat enrere altres plantejaments més tradicionals. Aquests actius estan sent una peça clau, moltes vegades, en l’estructuració de les carteres d’inversió, però la decisió d’incloure’ls o no necessita una anàlisi detallada de cada inversor o grup familiar, a més d’un assessorament, expert no tan sols per seleccionar el producte, sinó per confirmar que compleix els objectius patrimonials i familiars.

Hi ha diversos factors que han contribuït a l’auge d’aquests productes i la seva incorporació a les carteres. D’una banda, la flexibilització de la normativa per donar accés a pràcticament tota mena d’inversors, sota determinades condicions, a aquestes oportunitats d’inversió que abans estaven limitades als més qualificats. D’altra banda, els avantatges que, des del punt de vista fiscal, ofereixen alguns d’aquests productes d’inversió, cosa que en maximitza la rendibilitat.

Considerant la fiscalitat de les inversions, no podem obviar que el capital risc és el que es veu principalment beneficiat pel règim fiscal especial que acompanya aquest tipus de vehicles i per la fiscalitat associada a alguns dels seus inversors, sobretot en els supòsits en què ens referim als instruments d’inversió de capital risc espanyol. Addicionalment, no es poden obviar els beneficis a què es podria tenir accés en relació amb l’Impost sobre el Patrimoni o l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes i, consegüentment, també en l’Impost sobre Successions i Donacions. Aquest és, sens dubte, un dels aspectes que ha contribuït a despertar l’interès dels inversors per aquest tipus d’inversions.

Això no obstant, la inclusió de productes de capital risc i altres actius alternatius en les carteres és una decisió estratègica que requereix una avaluació detallada de la situació concreta de cada inversor o grup familiar. Estem d’acord que la planificació patrimonial té per objectiu optimitzar la gestió dels recursos per assolir els objectius financers i preservar el patrimoni per a la seva transmissió a les generacions futures. Aquesta meta està en línia amb aquest tipus d’actius amb inversions a llarg termini i rendibilitats elevades, però també implica riscos que cal conèixer i avaluar. Per això, abans d’incorporar aquests actius caldrà fer una avaluació prèvia, tant de l’inversor com del tipus d’inversió que es vol proposar.

Alguns aspectes que caldria considerar serien l’horitzó temporal, la tolerància al risc, el grau de coneixement de l’inversor sobre aquest tipus d’inversions, i també el pes que han de tenir en les carteres.

Les inversions alternatives, com ara el capital risc, per la seva pròpia naturalesa, comporten generalment terminis d’inversió llargs, relacionats amb la maduració de les seves inversions, per la qual cosa les necessitats de liquiditat a curt termini s’han d’analitzar correctament. Igualment, caldrà avaluar el nivell de tolerància al risc de l’inversor. Tots sabem que aquest tipus de productes, no sempre fàcils d’entendre, porten aparellat moltes vegades un risc més elevat que els actius més tradicionals, per la qual cosa aquesta avaluació de risc, juntament amb la del coneixement de l’inversor, serien ineludibles. Finalment, caldrà determinar el pes que aquests actius haurien de tenir en la cartera en funció dels criteris analitzats, i l’import que serà necessari invertir per aconseguir una correcta diversificació.

En resum, la inclusió de productes de capital risc i altres actius alternatius en les carteres des del punt de vista de la planificació patrimonial s’ha de basar en una avaluació acurada de tots els factors comentats. Treballar aquestes avaluacions sempre guiats per un professional i amb la màxima informació possible serà clau per a una inversió reeixida en aquests actius d’inversió alternativa.

Publicat a Citywire, 03.04.24

CreandExperts