Set preguntes i respostes per entendre com funcionen els mercats emergents - Creand
Vés al contingut

Set preguntes i respostes per entendre com funcionen els mercats emergents

La inversió a través de fons d’inversió pot ser una alternativa per entrar en aquests mercats, que cada vegada compten amb un major pes pel creixement demogràfic que estan experimentant.

Creand Wealth Management, entitat especialitzada en banca privada, ha elaborat una guia sobre què són i com funcionen els mercats emergents. El document explica les principals claus per invertir-hi, els avantatges i riscos als quals s’enfronta un inversor, les opcions d’inversió en l’escenari actual i les tendències de futur.  

Quines característiques té un mercat emergent? 

Els mercats emergents són països les economies dels quals es troben en ple desenvolupament econòmic i tenen un ràpid creixement. Per això, són susceptibles d’oferir oportunitats d’inversió amb rendibilitats interessants respecte a altres mercats.

Es tracta de mercats atractius des d’un punt de vista inversor pel seu creixement demogràfic, que genera un entorn propici per a la creació de nous models de riquesa gràcies a l’increment del consum, pel seu procés d’internacionalització, la qual cosa suposa un impuls de les relacions econòmiques i de les oportunitats per rebre noves inversions, així com per les millores en infraestructures i altres elements que ajuden a establir les bases per a l’increment de la productivitat. Són països amb unes expectatives de creixements del PIB nacional molt per sobre de les economies més desenvolupades, i amb una menor taxa d’endeutament.

Els principals mercats emergents són la Xina, l’Índia, Corea del Sud, el Brasil, Turquia, Taiwan, Sud-àfrica i Mèxic, però és important diferenciar-los d’altres mercats considerats “frontera”, que també estan en vies de desenvolupament, però que no són considerats emergents perquè compten amb un potencial de creixement més reduït i són menys accessibles a inversors, com és el cas de l’Argentina, Croàcia, Romania o el Marroc.

Quins són els avantatges i els principals riscos que ofereix aquest tipus de mercats per als inversors?

En tractar-se de mercats poc madurs, ofereixen millors oportunitats per detectar empreses infravalorades que poden aportar valor a les carteres d’inversió. En els últims anys, els inversors compten amb millor informació sobre la situació econòmica d’aquests països, la qual cosa els permet disposar d’eines per calibrar el risc d’invertir-hi. El seu creixement previst per als següents anys, derivat de l’increment demogràfic, la seva població jove i l’impuls de la demanda interna, a la qual cosa se suma una estabilitat política creixent i un interès per l’obertura internacional, són els principals avantatges a l’hora de trobar oportunitats d’inversió en aquestes regions.

Respecte als riscos que implica invertir en emergents, convé assenyalar la inestabilitat política d’aquests països, la seva inseguretat jurídica, que genera desprotecció per la desregulació que existeix en molts àmbits, i els recurrents problemes de liquiditat als quals s’enfronten. D’altra banda, cal tenir en compte el factor divisa, ja que les monedes d’aquests països s’enfronten a elevades fluctuacions, així com a episodis freqüents d’inflació.

Com invertir en emergents?

En línies generals, una alternativa interessant per a invertir en aquest tipus de mercats són els fons d’inversió actius, així com aprofitar el creixement d’aquests mercats a través de la inversió en companyies europees o americanes que tinguin una elevada exposició dels seus negocis a aquests països.

També es pot optar per la inversió directa a través d’accions de companyies i deute, la utilització de fons indexats i ETF per invertir a la regió en el seu conjunt, i invertir en fons d’inversió actius per treure partit de mercats concrets i tendències específiques.

En tractar-se de mercats que són menys coneguts, es creen més ineficiències que es poden aprofitar, per la qual cosa la inversió a través de fons d’inversió actius, que són coneixedors de les diferents especificitats de cada regió, són més oportuns que els fons indexats o ETF, tant per a la inversió en renda variable com per a la inversió en renda fixa.

Igual que ocorre a nivell global, en aquest moment la inversió en deute emergent ens resulta més atractiva que la renda variable, tenint en compte el binomi rendibilitat/risc. A més, alguns dels països emergents tenen registres d’inflació més moderats que a la resta del món, per la qual cosa la política monetària dels seus bancs centrals és molt més favorable per a la inversió en deute.

Per posar un exemple de com han canviat aquestes inversions, els bons d’emissors llatinoamericans estaven reservats als gestors de carteres més agosarats o especialitzats a la regió, avui qualsevol inversor manté en la seva cartera de renda fixa algun paper llatinoamericà. Segons el Banc de Pagaments Internacionals, el valor del deute internacional viu de corporacions no financeres d’Amèrica Llatina i el Carib s’ha multiplicat per més de quatre en l’última dècada. A més, els emissors llatinoamericans amb qualificacions de grau d’inversió estan un 30% menys palanquejats que les companyies nord-americanes.

Quins són els escenaris macro i de mercat més favorables per invertir en emergents?

En línies generals, els escenaris on sigui més propici assumir riscos sempre seran els més favorables per trobar oportunitats d’inversió en emergents, sobretot en el cas dels mercats més assentats, on els inversors puguin trobar una relació de rendibilitat/risc interessant per diversificar les seves inversions.

En escenaris de recessió o desacceleració econòmica, la inversió en mercats emergents normalment no representa la millor opció, ja que té una “Beta” major que els mercats desenvolupats i en aquests escenaris la renda variable cau i els diferencials de crèdit s’eixamplen. A pesar que el punt de partida actual sigui el d’una valoració atractiva en aquests mercats, la renda variable emergent cauria més i els diferencials de crèdit s’eixamplarien més que els dels mercats desenvolupats.

No obstant això, en l’escenari actual, existeixen alguns elements que afavoreixen la inversió en emergents: les condicions financeres s’estan relaxant i s’han reobert els mercats de crèdit amb noves emissions, encara que cal tenir en compte que la pujada dels tipus d’interès als EUA i Europa condiciona el finançament de les companyies i dels mateixos mercats emergents, i la fortalesa de divises com el dòlar o la caiguda del petroli i altres matèries primeres solen ser factors negatius per a la inversió en aquests països.

Són una alternativa d’inversió per a qualsevol tipus de perfil?

Històricament, la inversió en països emergents en general ha tingut una volatilitat superior a la inversió en països desenvolupats, tant en renda variable com en renda fixa. Considerant que els països emergents sofreixen una major inestabilitat política i jurídica, té sentit que això continuï sent així. D’aquesta manera, la inversió en mercats emergents hauria de ser oportuna només per als inversors menys conservadors.

On trobar opcions d’inversió en emergents en l’actualitat?

La Xina podria ser una de les opcions a mitjà i llarg termini, ja que part d’una valoració atractiva i les seves empreses gaudeixen de bons fonamentals, però al curt termini pot pesar la deterioració macroeconòmica. Existeix un cert afebliment que ha portat el banc central xinès a retallar els tipus d’interès i augmentar les expectatives de més estímuls a indústries en crisi, com el sector immobiliari, que a més s’està veient afectat de manera directa per la crisi d’Evergrande.

També existeixen bones perspectives sobre l’Índia, que ja és el país més poblat del món, amb un potencial de consum a l’alça, gràcies a un creixement tres vegades superior al d’altres economies.

Resulta atractiu veure la rendibilitat que ofereix el deute de països com Mèxic o el Brasil, on s’ha fet un gran esforç per a baixar els nivells d’inflació, i que ara mateix tenen tipus d’interès reals molt alts, la qual cosa els deixa en una perspectiva molt favorable des del punt de vista del deute sempre que les seves economies no defalleixin, que no sembla que vagi a ocórrer en el curt termini. Com a curiositat, per primera vegada Mèxic exporta més que la Xina als Estats Units.

Quines són les principals tendències de futur?

Destaquem tres grans tendències, en primer lloc, la reconfiguració a nivell comercial d’aquests països en un context d’intenses disputes entre grans potències i països emergents, com posa de manifest la guerra comercial entre els EUA i la Xina. Segon, la reestructuració geopolítica i els canvis en els equilibris de poder que es produiran després de la Guerra d’Ucraïna. I tercer, la pressió demogràfica, ja que aquest tipus de països cada vegada comptaran amb un major pes demogràfic, en comparació amb Europa o els EUA, el creixement de la qual és molt més reduït.

Per sectors, la tecnologia, sens dubte, jugarà un paper fonamental, gràcies al desenvolupament de negocis innovadors en l’àmbit financer i assegurador. També tindrà rellevància l’impuls d’indústries amb molt poc pes fins ara en aquests mercats, com la farmacèutica i altres relacionades amb el sector salut, a més del creixent interès pel sector immobiliari, a la calor de l’increment de la classe mitjana en molts d’aquests països.

Escrit per
Autor post
Creand Wealth Management