Gestió integral del risc - Creand
Vés al contingut
icon-noun-research-3983836 1

Implicació del Consell d’Administració mitjançant l’aprovació de les polítiques en matèria de gestió de riscos.

icon-noun-graphic-1551909 2

Establiment de marcs de control i gestió de riscos per a cada tipologia de risc, amb unes responsabilitats definides i uns límits d’assumpció de risc clarament establerts. (En aquest àmbit s’emmarca l’aprovació el 2020 del marc d’apetit al risc (RAF) del Grup Crèdit Andorrà i el procediment de declaració d’apetit de risc (RAS))

icon-noun-mac-1653160 1

Creació de departaments especialistes en el control i la gestió de cada tipologia de risc per assegurar una segregació de funcions adequada entre les àrees de negoci i les de control de riscos.

icon-noun-documents-4465258 1

Desenvolupament de plans de formació en gestió de riscos per a tots els nivells de l’estructura organitzativa, en funció de les necessitats de cada nivell de responsabilitat.

Auditoria interna
Tercera línia

Avalua periòdicament que les polítiques, els mètodes i els procediments siguin adequats i en comprova la implantació efectiva. Configurada com una àrea d’activitat independent, depèn jeràrquicament del Consell d’Administració a través de la Comissió d’Auditoria i Riscos.

Àrees de Riscos Globals i d’Assessoria Jurídica, Prevenció del Blanqueig i Compliment Normatiu
Segona línia

Vetlla pel control efectiu dels riscos i s’assegura que es gestionen d’acord amb la voluntat d’assoliment de risc definit pel Consell d’Administració. Els directors de les dues àrees reporten la informació a la Comissió d’Auditoria i Riscos i, si escau, al Consell d’Administració.

Unitats de negoci
Primera línia

Verifiquen que la gestió i l’exposició per tipus de risc són adequades.