Radiografia de les family offices a Espanya: vuit preguntes per entendre com funcionen - Creand
Vés al contingut

Radiografia de les family offices a Espanya: vuit preguntes per entendre com funcionen

L’èxit de les family offices depèn d’una gestió òptima que aconsegueixi donar resposta a totes les necessitats financeres dels grans patrimonis, tenint en compte l’assignació correcta d’actius en cada situació de mercat.

‌La capacitat de personalitzar el servei, amb la màxima transparència i generant una relació de confiança a llarg termini, així com la incorporació de la tecnologia i l’anàlisi de dades per prevenir riscos i escurçar temps en les gestions burocràtiques, també són factors determinants.

Creand Wealth Management, entitat especialitzada en banca privada, ha elaborat un document per analitzar les complexitats de la gestió de les family offices en el context financer actual. Aquesta guia dona resposta a algunes de les preguntes principals a l’hora d’entendre com funcionen les family offices a Espanya; quines són les preferències de les grans empreses familiars; quines són les claus per entendre la millor estratègia d’assignació d’actius; com es poden diferenciar i aportar valor afegit al servei, i com cal afrontar el repte del relleu generacional.

  1. Quina és la mida ideal per crear una family office?

Cal diferenciar una single-family office d’una multi-family office. En el primer cas, l’estructura pot tenir sentit a partir dels 100 milions d’euros, però continuaria sent una quantitat en què els costos serien relativament elevats en relació amb el que genera el patrimoni. En una multi-family office, els costos de l’estructura estan molt més repartits, cosa que crea economies d’escala i permet tenir uns millors recursos. Aquí els clients poden tenir entre 5 i 100 milions d’euros i rebre un servei similar o millor al que tindrien amb una single family-office pròpia i a un cost força menor.    

  • Què és el que valoren més els grans patrimonis a l’hora de treballar amb una entitat per formar una family office?

‌La tria per part d’una companyia d’aquestes característiques d’una entitat per gestionar els seus actius depèn principalment de la capacitat de personalització dels serveis d’acord amb les necessitats concretes i de la construcció d’una relació de confiança a llarg termini.

Es tracta de famílies, generalment grups empresarials i institucions, que han d’organitzar i gestionar un patrimoni elevat amb un objectiu a molt llarg termini. ‌Per això, l’honestedat en la comunicació, partint d’una transparència màxima en la gestió, és un valor fonamental que contribueix a establir una relació de confiança de llarga durada. L’estabilitat, la coherència en l’execució d’estratègies i la capacitat per adaptar-se a canvis cíclics també són aspectes crucials. A més, la capacitat per proporcionar accés a inversions privades, vehicles d’inversió especialitzats i oportunitats úniques és un altre element cada cop més valorat.

En aquesta línia, resulta fonamental disposar d’equips amb professionals qualificats i amb capacitat per oferir un servei integral, que vagi més enllà de la gestió de les inversions i que cobreixi aspectes com la planificació patrimonial, la successió i la filantropia, que també són elements valorats d’una manera molt positiva. ‌En definitiva, és essencial un enfocament integral que atengui les complexitats de la vida financera de la família.

  • ‌Com es configura l’equip ideal per formar una family office? ‌Quins perfils es necessiten?

L’èxit de la family office depèn d’una gestió òptima que aconsegueixi donar resposta a totes les necessitats financeres dels grans patrimonis i grans grups familiars, el funcionament dels quals és molt complex.  L’equip ha d’oferir un servei integral en què s’incloguin professionals de l’àmbit de la inversió i especialistes en fiscalitat, selecció de producte, anàlisi de dades, etc.

  • Està canviant molt l’estratègia d’assignació d’actius de les family offices en un escenari de transformació del cicle inversor (pujades dels tipus, inflació elevada…)? 

Una estratègia d’assignació d’actius efectiva per a les family offices en un entorn de canvi de cicle inversor com l’actual implica un equilibri entre la protecció del capital i la recerca d’oportunitats de creixement, tot en el context d’una gestió de riscos acurada i una visió a llarg termini. Les pujades dels tipus han fet que la renda fixa torni a jugar un paper important a les carteres. Després d’un període prolongat en què els tipus van estar en negatiu, ara tenim tipus reals que són atractius. Un enfocament flexible permet estudiar l’estructura de capital de les empreses i veure on és més interessant invertir. L’estratègia d’assignació d’actius és més important en escenaris d’incertesa, per això cal analitzar les tendències actuals amb l’objectiu d’optimitzar les inversions i mitigar riscos, tenint en compte la diversificació i la flexibilitat a l’hora de triar una cartera d’inversió.

Sota aquesta premissa, les family offices també inclouen actius anomenats “refugis segurs” com a part de l’estratègia defensiva en períodes d’incertesa econòmica. D’altra banda, les inversions alternatives es converteixen en un actiu de referència per a les family offices, ja que el fet d’augmentar la seva assignació a aquests actius pot ajudar a optimitzar les carteres d’inversió per les bones perspectives de creixement i la descorrelació que ofereixen davant d’altres inversions líquides. 

  • Quins són els principals riscos a què s’enfronten en la situació actual?

‌Els riscos geopolítics i els canvis reguladors conformen els principals riscos a què s’enfronta una family office des del punt de vista de la selecció de les inversions. Per això, la diversificació hi juga un paper clau. No només reflecteix una adaptació a les noves realitats del mercat, sinó també una professionalització de l’enfocament inversor. ‌Per als patrimonis conservadors, la volatilitat del mercat pot ser més aviat una oportunitat que un risc, ja que permet aprofitar oportunitats a valoracions més raonables. 

‌‌Un dels riscos més recurrents té a veure amb la conservació del patrimoni familiar en les generacions següents, que sol comportar una gran complexitat per la multitud d’elements que cal tenir en compte a l’hora de conservar el llegat familiar a llarg termini. No obstant això, també hi ha altres riscos legals o tributaris que s’han de considerar a l’hora de gestionar una family office.

  • Hi ha marge per innovar en aquest segment de negoci? Quin paper juga la tecnologia en el desenvolupament d’aquests vehicles?

L’adopció de plataformes digitals, la inclusió d’anàlisis de dades avançades, l’ús de la intel·ligència artificial i de la cadena de blocs poden millorar l’eficiència operativa de les family offices. ‌En concret, la gestió efectiva de grans volums de dades i l’anàlisi en temps real poden ajudar les family offices a prendre decisions més ràpides i fonamentades que repercuteixin en una millor gestió de les inversions i que evitin cometre errors. Aquí, l’analítica predictiva millora la capacitat d’anticipar tendències i riscos. A més, la creació de plataformes digitals per a la planificació patrimonial pot fer que els serveis siguin més accessibles, eficients i escurcin temps a l’hora de dur a terme totes les gestions de caràcter burocràtic que requereix una family office.

  • Quins són els elements diferencials del servei que ofereix una family office pel que fa als serveis generals de banca privada o gestió de patrimoni?

Tot i que tots dos termes, “family office” i “gestió de patrimoni”, estan relacionats amb la gestió de grans patrimonis, representen enfocaments i serveis diferents. Una family office ofereix serveis més complets i personalitzats, mentre que la gestió de patrimoni se centra principalment en la gestió d’inversions i la planificació financera.

Una family office és una entitat dedicada a la gestió integral del patrimoni d’una família que administra un alt patrimoni i ofereix una varietat de serveis que van més enllà de la simple gestió d’inversions, com ara la planificació patrimonial, la successió, l’administració d’actius i passius, la comptabilitat familiar, l’assessoria fiscal i legal, i altres serveis personalitzats per satisfer les necessitats específiques de la família. És a dir, la importància de la comprensió profunda de les metes i els valors familiars n’és l’eix central.

Per la seva banda, la gestió de patrimonis és un servei ampli que també inclou la gestió d’inversions, la planificació financera, la planificació de la jubilació, les assegurances i altres aspectes relacionats amb la gestió financera personal, però no aborda aspectes no financers de la vida familiar, una de les claus en la gestió de les family offices.

  • Com han d’afrontar les family offices el repte del relleu generacional?

‌El repte del relleu generacional no només implica la transició pròpia dels actius, sinó també la transferència de coneixements i l’adaptació a les preferències de les noves generacions.

Les family offices han de fer una anàlisi d’aquests nous propietaris del patrimoni familiar, joves clients, tenint en compte la seva situació actual, les inquietuds i els projectes. Així mateix, cal revisar els objectius d’inversió i fer una selecció correcta dels actius en què han d’invertir el patrimoni. A més, les vies per canalitzar aquestes inversions també tenen un paper clau en aquest relleu generacional. Cal escollir els vehicles d’inversió òptims a través dels quals s’ha de canalitzar la inversió, i tenir en compte les circumstàncies personals dels nous propietaris i la seva visió del món i de l’empresa, que probablement serà diferent de la de la generació propietària anterior, els seus perfils d’inversió, així com el patrimoni de què disposen en el moment de la transmissió del patrimoni.

Per exemple, les generacions més joves poden valorar més les inversions ESG i d’impacte, i requerir una estratègia d’impuls de fluxos d’inversió cap a productes sostenibles, vinculats a factors socials, però principalment relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic.

Una bona estratègia per donar un servei òptim en aquestes circumstàncies pot ser incorporar talent jove a l’equip de banquers, persones que coneguin des de molt aviat els valors de l’entitat i, alhora, que comparteixin els interessos i les preferències d’aquestes noves generacions per mantenir la màxima sintonia entre l’entitat i el client. ‌Les famílies amb visió de futur es preparen per a la successió amb anticipació, per això l’equip de la family office ha d’acompanyar el client, guiar les noves generacions, a més d’avançar-se a les circumstàncies personals i financeres que puguin sorgir.

CreandExpertos
Escrit per
Autor post
Creand